Miljöpolicy

28.07.2016

Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan enligt uppsatta miljömål.

Polarica är som livsmedelsföretag beroende av en sund yttre miljö. Det är angeläget för oss att visa respekt för naturen och att driva ett långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling där vi strävar efter att hushålla med naturresurser. Arbetet med miljöförbättringar sker i hela företaget.

Polarica ska följa all miljölagstiftning som är tillämplig inom ramen för företagets verksamhet.

Polarica ska årligen ta fram en miljöplan som beskriver mål, strategier, åtgärder och uppföljning för miljöarbetet. Miljöplanen fastställs av Polaricas ledning.
 Styrelsen ska informeras om miljöarbetet i företaget och om hur miljömålen har uppnåtts.

Polarica ska beakta miljöaspekter i alla delar av Koncernens verksamhet. Det innebär att vi ser miljöfrågor i ett helhetsperspektiv. Polarica ska ständigt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan inom avfall och transporter samt arbeta för en minskad energikonsumtion från företagets verksamheter.

Polarica ska verka för att energiåtgången minskar och att energibesparande teknik införs i företagets verksamhet. Polarica ska aktivt arbeta för att reducera mängden avfall och att ytterligare utveckla källsortering där detta är möjligt inom kontor och produktion. Vi är anslutna till REPA, näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Polaricas verksamhet kräver transporter av både råvara och färdigvara. Transporterna ska vara välplanerade samt att de körs så fullastade som möjligt. Vi strävar efter att dessa transporter ska vara så långsiktigt hållbara som möjligt.