Polaricas uppförandekod

28.06.2016

Uppförandekoden beskriver de krav och förväntningar Polarica ställer såväl på den egna organisationen som på våra leverantörer, dessa gäller alltså även för de som plockar bär åt Polarica.

Uppförandekoden baseras på The Global Compacts tio principer som är baserade på FN deklarationen om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konventionen mot korruption, samt lagar och avtal i de länder där verksamheten bedrivs.

1. Mänskliga rättigheter

1.1 Diskriminering

Alla medarbetare ska behandlas lika, opartiskt och med respekt oavsett ras, kön, ålder, nationalitet, handikapp, sexuell läggning, föreningstillhörighet eller politisk åskådning.

1.2 Tvångsarbete och disciplinära åtgärder

Medarbetare behandlas med respekt och värdighet. Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete ska inte förekomma.
 Lön eller ägodelar får aldrig deponeras/ tas i pant av någon i utbyte mot arbete. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot dennes vilja. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller annan form av fysisk, sexuell eller psykologisk straffåtgärd eller trakasseri.

1.3 Barnarbete

Ingen person får bli föremål för anställning innan denne har genomgått obligatorisk skolgång. De får inte anställas före det att de fyllt 15 år. Om yngre barn arbetar som lärlingar i enlighet med sitt lands arbetslagstiftning, måste de skyddas mot alla former av exploatering. Anställning av yngre personer upp till 18 års ålder får inte riskera deras utbildning eller deras fysiska, psykiska, sociala eller moraliska utveckling.

1.4 Lön

Lönen ska betalas regelbundet, i tid och vara rimlig i förhållande till arbetsprestationen. Lagstadgad minimilön är den lägsta accepterade lönen.

1.5 Arbetstid

Lagar och avtal ska följas vad gäller arbetstid och övertid.

1.6 Ledighet och sjukfrånvaro

Arbetare ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och andra lagenliga ledigheter (t ex föräldraledighet) i samråd med arbetsgivaren samt ha sjukfrånvaro utan några negativa efterverkningar.

1.7 Anställningskontrakt

Anställda har rätt till anställningskontrakt.

1.8 Föreningsfrihet

Medarbetare har frihet att utöva sin rätt att vara medlem i organisationer som representerar deras intressen som medarbetare, utan rädsla för hot eller trakasserier.

2. Lagliga krav

Vi följer nationella lagar som gäller i de länder där verksamhet bedrivs. Skulle något krav i uppförandekoden vara i konflikt med nationell lagstiftning har lagen företräde.

3. Goda arbetsförhållanden

Våra medarbetare och inhyrda parter erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö samt att krav som anges i nationell lagstiftning är tillgodosedd. I de fall bostäder tillhandahålls ska boytan per arbetare uppfylla lagens minimikrav, vara hygieniska samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet.

4. Yttre miljö

Vi följer miljökrav i lagstiftning och förordningar samt har kunskap om och kontroll på vår verksamhets miljöpåverkan. Vi arbetar ständigt för att minska belastningen på miljön.

5. Korruption

Genom god etik och moral motverkar vi alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

6. Djurskydd

Vi verkar för att djurskydds- och omvårdnadsaspekterna är en naturlig del i affärerna. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att skapa goda naturliga förhållanden.
 Minimikraven att djur ska:
• skyddas mot onödigt lidande
• hanteras i enlighet med aktuellt lands djurskyddslagstiftning
• vid omhändertagande av levande djur ska tillgång till tjänligt vatten och lämplig utfodring finnas.
 De som tillhandahåller vilt som finns upptagna på CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) listan ska följa denna globala naturvårdskonvention.

Tillämpning och uppföljning Uppförandekoden är en naturlig del av vår verksamhet och står i fokus för ständiga förbättringar. Vi ställer krav på att vår uppförandekod säkerställs inom hela vår produktionskedja. Detta säkerställs med riskanalyser som görs bl.a. med leverantörsbedömningar som underlag.

Brister och avvikelser ska rapporteras, handlings- och åtgärdsplaner upprättas vilka sedan följs upp. Under hela denna process erbjuder Polarica stöd till leverantörerna för att säkerställa att kraven i vår uppförandekod uppfylls. Polarica förbehåller sig rätten till oanmälda besök för kontroll och uppföljning hos leverantörerna.