Kvalitetspolicy

28.06.2016

Vi ska leva upp till eller överträffa kundernas och konsumenternas förväntningar. Vi ska också garantera produktsäkerhet och kvalitet.

Produktsäkerhet

Produktsäkerheten ska prioriteras i hela varuflödet enligt aktuella kund‐ och lagkrav, Polarica arbetar enligt en egenkontroll med inbyggd HACCP (Hazard Analyzis and Critical Control Points) avseende matsäkerhet. Detta tillsammans med vår kunniga personal garanterar en hög produktsäkerhet.

Kvalitet och kundfokus

Våra produkter ska vara av sådan kvalitet att de väl överensstämmer med kundens förväntningar, behov och krav.

Kvaliteten på produkterna ska vara sådan att kunderna gör kontinuerliga återköp ‐ den bästa mätaren på kvalitet. Produkterna ska levereras i rätt tid och på ett rätt sätt med en kundanpassad service.

Vi ska aktivt arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranser.

Förbättringar och Kunskapsutveckling (Kompetensutveckling)

Ledningen och medarbetare ska sträva efter att ständigt förbättra produkterna, ledningssystemet och processerna. Detta sker genom aktiv samverkan inom/mellan processerna samt uppföljning av förbättringsarbetet.

Kunskap ska kontinuerligt förbättras hos våra medarbetare. Engagemanget för detta ligger både hos ledningen och medarbetare. Ledningen följer regelbundet upp att förbättringsarbetet leder till utveckling av ledningssystemet.

Ekologisk vildväxande och odlade bär/produkter ‐ KRAV

KRAV‐märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar. Polarica är KRAV‐ certifierad och erbjuder ett stort urval av ekologisk vilda och odlade bär.

Nyckelhålsprodukter

Livsmedelsverkets symbol nyckelhålet är till för att hjälpa våra kunder att hitta de hälsosammare livsmedelsalternativen. Ett flertal av våra produkter är idag nyckelhålsmärkta.

Allergener

Vi använder inga råvaror eller tillsatser som innehåller allergener. Detta krav ställer vi även på våra leverantörer för de produkter vi köper av dem.

Bestrålade produkter

Vi använder inga råvaror som är bestrålade.

Tillsatser

Vi strävar efter att använda så lite tillsatser som möjligt i våra produkter. De flesta är helt utan tillsatser. Vid användning av tillsatser utvärderas kund‐ och produktnyttan.

GMO (Genetiskt Modifierade Organismer)

Genmodifiering är ett relativt nytt verktyg och Polarica är i grunden positiv till ny teknik som leder till bättre produkter för konsumenterna.
Polarica säljer idag inga produkter som innehåller genmodifierade organismer och vi kommer inte aktivt själva driva tillsättandet av genmodifierade ingredienser i våra egna märkesvaror.