CSR-policy

28.06.2016

Vi arbetar ständigt med att leverera produkter som uppfyller höga krav på kvalitet, är hållbart framtagna samt är producerade under goda etiska och sociala förhållanden. Vårt CSR-arbete är en naturlig del av vår verksamhet.

Definition

CSR = Corporate Social Responsibility, på svenska kan det översättas till:
”Företagets samhällsansvar utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv” Består av tre delar:
1. Företagets etiska ansvarstagande (t.ex. affärsetik, arbetsmiljö, produktansvar)
2. Företagets miljömässiga ansvarstagande (t.ex. långsiktigt hållbart)
3. Företagets sociala ansvarstagande (Samhällsengagemang, nöjda medarbetare, katastrofhjälp).

Syfte

Detta ramdokument styr och redogör för Polaricas vision och mål för vårt CSR‐arbete inom miljö, arbetsmiljö, bärplockning, djur och djurtransporter och korruption. Mer detaljerad policy för vart och ett av områdena finns i respektive styrdokument för dessa områden.

Vision och mål

Polarica är en av Europas ledande leverantörer av bär och viltprodukter. Vår vision är att vinna marknadsandelar på nuvarande marknader samt expandera till nya marknader genom att sälja produkter som är etiskt, miljö‐, kvalitets‐ och hälsomässigt säkerställda. Detta skapar förutsättningar för en lönsam och långsiktig tillväxt som överstiger marknadstillväxten. Polarica vill sälja produkter som uppfyller höga krav på kvalitet och är hållbart framtagna samt är producerade under goda etiska och sociala förhållanden, därför kommer vårt CSR‐arbete bli en naturlig del av vår verksamhet.

Målet för vårt CSR‐arbete är att bidra till en hållbar utveckling genom att agera etiskt och att sträva efter att minimera och avlägsna negativa sociala och miljömässiga effekter av våra beslut och aktiviteter. Ett verktyg för att säkra ansvarsfullt företagande är upprättandet av vår uppförande kod. Den beskriver de krav och förväntningar vi ställer på såväl den egna organisationen samt våra leverantörer. Vår uppförandekod bygger på The global compacts 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vårt CSR‐arbete skall kommuniceras till och förstås av samtliga anställda och vara en del av ledningens och medarbetarnas beslutsprocess. Vårt CSR‐arbete ska vara en del i programmet för nyanställda och användas som styrmedel vid tecknande av interna och externa avtal.

Varje år ska CSR‐arbetet redovisas i en hållbarhetsredovisning som rapporterar de framsteg vi gjort inom CSR och sätter upp nya mål som leder till ständigt förbättrande och att vi fortsätter att bidra till en hållbar utveckling.